CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM

Gioi thieu
HISTORY HISTORY

Cau hoi 1. Việt Nam - Quốc Hiệu 2. Việt Nam Thời Dựng Nước
3. Nhà Nước Sau Công Nguyên 4. Nước Vạn Xuân Độc Lập
Cau hoi 5. Nhà Tùy Đường Và Các CKN 6. Triều Đinh Và Sự Nghiệp TN-NH
7. Nhà Tiền Lê (980-1009) 8. Triều Lý-Sự Nghiệp PT QGPK
Cau hoi 9. Triều Trần (1225-1400) 10. Triều Hồ Và Nước Đại Ngu
11. Triều Hậu Trần (1407-1413) 12. Triều Lê Sơ (1428-1527)
Cau hoi 13. Triều Mạc (1527-1592) 14. Triều Hậu Lê (Lê Trung Hưng)
15. Triều Tây Sơn (1778-1802) 16. Dòng Dõi Các Chúa Trịnh
Cau hoi 17. Dòng Dõi Các Chúa Nguyễn 18. Triều Nguyễn Thời Kỳ Độc Lập
Thời Kỳ Bắt Đầu Thuộc Pháp